Kale garbitzaileen lan poltsaren osaera.

111/13 DEKRETUA, uztailaren 12koa

 

2013ko maiatzaren 15eko datarekin 74/13 Dekretua eman zen, kale garbitzaileen lan poltsa sortzeko oinarriak onartuz eta deialdia eginez eta maiatzaren 29an GAOn argitaratu ziren.

Behin eskabideak egiteko epea amaituta 2013ko ekainaren 21eko datarekin GAO-n argitaratu zen onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda eta epaimahaikideen izendapena.

Hautaketa prozesuko bi azterketak egin ondoren lan poltsa osatuta geratu da.

Ikusita apirilaren 2ko 7/1985 Legeak ematen didan aginpidea erabiliz, ondorengoa

 

erabaki dut[i]

 

Lehenengo.- Kale garbitzaileen lan poltsaren osaera behin behinekoz onartzea eta legez dagokion epean errekurtsorik egon ezen behin betikoa dela ulertzea:

 

Teorikoa/10

Makina/15

Sopladora/5

Gurpila/10

Eskuz/10

Praktikoa/40

Emaitza/50

72456246J

7,67

14,03

4,45

9,90

8,00

36,38

44,05

72584966W

6,61

11,48

4,30

7,70

7,83

31,30

37,91

44341323Z

6,17

12,30

4,15

8,95

5,30

30,70

36,87

72575425Y

7,22

10,43

3,40

5,95

7,65

27,43

34,65

15399141C

6,72

9,53

4,25

6,05

5,18

25,00

31,72

35770898D

6,33

10,35

3,30

6,80

4,90

25,35

31,68

72432022P

5,89

12,90

4,70

6,30

1,64

25,54

31,43

72584518Z

5,83

7,95

4,35

7,25

4,76

24,31

30,14

72576269E

6,22

9,90

3,15

6,50

4,25

23,80

30,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antzuolako Alkate-Udalburua

María Inmaculada Beristain Aramendi

Nire aurrean emana.

Ana Belén Hidalgo, idazkaria

 

Antzuolan, 2013ko uztailaren 12an

[i] Jasotzailearentzako argibideak

Ebazpenaren aurka jotzeko bideak

Eta horren berri ematen dizu(e)gu dagozkion ondorioetarako. Bestetik, administrazio-bidea amaitzen duen egintza horren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakezu EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako epaitegi egokian bi hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita, administrazioarekiko auziak arautzen dituen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. Eta 46. artikuluan ezarritakoaren arabera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluarekin bat etorriz.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen organoari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

Hori guztia, aurretik adierazitako urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 116. eta 117. artikulu eta kidekoetan ezarritakoarekin bat etorriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun egintza edo errekurtsoak aurkezteari kalterik egin gabe.

 

Breadcrumb